കുദ്രോളി, ഗോകർണ്ണനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ

ഒരു, ദിവ്യാനുഭവത്തിൻ്റെ മധുരിമയിൽ കുദ്രോളി ഗോകർണനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ…