ശബരിമല… ശബരിയുടെ പുണ്യം

ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടേയും, ശ്രീ നാരായണ ഗുരുദേവൻ്റേയും, ശ്രീ വിദ്യാധിരാജാ ചട്ടമ്പിസ്വാമിക ളുടേയും മറ്റ് നിരവധി മഹാരഥൻമാരുടേയും ജന്മം..